Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted

MTÜ Täiskäik Edasi (edaspidi TKE) lähtub oma klientide isikuandmete töötlemisel ja
kaitsmisel seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse
kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

2. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
2.2 Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi,
isikukood, kontaktandmed jne), ja Teenuse andmed.
2.3 Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh
Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine,
päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.
2.4 Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja TKE vahel, kui Klient kasutab, on
kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda TKE teenust.
2.5 Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada
TKE teenuseid.
2.6 Teenused – TKE poolt korraldatud spordisündmused ja nendega seotud tegevused.
2.7 Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta,
eelkõige andmed spordisündmustele registreerimise kohta.
 
3. KLIENDI ANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1 TKE töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus
või isiku registreerimisel TKE Kliendiks. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele
isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses TKE teenuse
osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on
andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus
Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
3.2 TKE töötleb Kliendiandmeid selleks, et:
3.2.1 pakkuda Klientidele võimalust kasutada TKE teenuseid (nt spordisündmustel
osalemine);
3.2.2 täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;
3.2.3 anda Klientidele olulist infot teenuse osutamise kohta (nt osaleja stardinumber,
sündmuse stardi aegade muutmine, erakordsed ilmastikutingimused vms);
3.2.4 paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes, hinnata kliendikogemust ja teenuste
kvaliteeti (nt kliendiküsitlused, tarbija uuringud jms);
3.2.5 analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist ja luua aruandeid;
3.2.6 täita Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
3.3 Klient näeb oma kasutajakontol, milliseid andmeid on TKE tema kohta kogunud ja saab
neid vajadusel täiendada või muuta.
3.4 TKE poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood,
kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste
tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

4. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

4.1 TKE-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja
korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt E-teeninduses, võistluskeskuses tehtud
toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.
4.2 TKE võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses
olevat territooriumi (nt võistluskeskus, stardipaik) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju,
protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete
kogumise eesmärgist lähtuvalt.
4.3 Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada TKE õiguste kaitsmisel ja kohustuste
täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju
tõendamisel.

5. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

5.1 Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale
informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on Klientidel igal ajal
õigus nõuda oma andmete parandamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed)
või kustutamist.
5.2 TKE kinnitab, et:
5.2.1 kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsus reeglitega ning on
võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;
5.2.3 tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses
hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;
5.2.4 tema töötajatel on õigus Kliendi andmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;
5.2.5 ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on
keelatud;
5.2.6 nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd
(nt IT-, ajavõtuteenuseosutaja), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete
töötlemise põhimõtetest.
5.3 Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga
sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete
töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
5.4 TKE töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on
saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.
5.5 Kui klient leiab, et TKE on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal
õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e- posti aadressil
info@lhjooks.ee.
5.6 Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või
kohtu poole.